สถานที่ยื่นแบบคำขอจำหน่ายไฟฟ้าและการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า

โซลาร์รูฟ (Solar PV Rooftops, Feed-in Tariff) (2558)

เอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข ๓

สถานที่ยื่นแบบคำขอขายไฟฟ้าและการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า

/upload/files/2015-Places to Submit (MEA PEA).pdf

ผู้ที่ประสงค์จะขายไฟฟ้ายื่นแบบคาขอขายไฟฟ้าและการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าต่อการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตามที่ตั้งของอาคารที่จะติดตั้งแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic Panel) ดังนี้

๒.๑ พื้นที่/เขตของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ให้ยื่นตามเขตที่ทาการ กฟน. ดังนี้

 

(๑) การไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบ

๑๒๑ ถ.จักรเพชร เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทร. ๐-๒๒๒๐-๕๒๑๙ ๐-๒๒๒๐-๕๒๒๔

(๒) การไฟฟ้านครหลวงเขตคลองเตย

๑๑๙๒ ถ.พระราม ๔ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทร. ๐-๒๓๔๘-๕๒๑๙ ๐-๒๓๔๘-๕๒๒๔

(๓) การไฟฟ้านครหลวงเขตยานนาวา

๓๐๒๗ ถ.เจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ โทร. ๐-๒๖๑๑-๕๒๑๙ ๐-๒๖๑๑-๕๒๒๔

(๔) การไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสน

๘๐๙ ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทร. ๐-๒๒๔๒-๕๒๑๙ ๐-๒๒๔๒-๕๒๒๔

(๕) การไฟฟ้านครหลวงเขตบางเขน

๔๗๖ หมู่ ๓ ถ.พหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐ โทร. ๐-๒๗๙๒-๕๒๑๙ ๐-๒๗๙๒-๕๒๒๔

(๖) การไฟฟ้านครหลวงเขตลาดพร้าว

๘๘ ถ.รามคาแหง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ๑๐๒๕๐ โทร. ๐-๒๗๑๖-๓๒๑๙ ๐-๒๗๑๖-๓๒๒๔

(๗) การไฟฟ้านครหลวงเขตธนบุรี

๑๓๒/๑๘ ซ.จรัญสนิทวงศ์ ๒๐ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร. ๐-๒๘๗๘-๕๒๑๙ ๐-๒๘๗๘-๕๒๒๔

(๘) การไฟฟ้านครหลวงเขตราษฎร์บูรณะ

๒๐๙ ถ.ราษฎร์บูรณะ เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพฯ ๑๐๑๔๐ โทร. ๐-๒๘๗๗-๕๒๑๙ ๐-๒๘๗๗-๕๒๒๔

(๙) การไฟฟ้านครหลวงเขตบางขุนเทียน

๓๙ ซ.พระรามที่ ๒ ซอย ๖๐ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐ โทร. ๐-๒๘๔๑-๕๒๑๙ ๐-๒๘๔๑-๕๒๒๔

(๑๐) การไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี

๒๘๕ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง นนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทร. ๐-๒๙๐๒-๕๒๑๙ ๐-๒๙๐๒-๕๒๒๔ ๒

(๑๑) การไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่

๓๘/๒ หมู่ ๑๐ ถ.บางกรวย-ไทรน้อย อ.บางใหญ่ นนทบุรี ๑๑๑๔๐ โทร. ๐-๒๘๓๒-๕๒๑๙ ๐-๒๘๓๒-๕๒๒๔

(๑๒) การไฟฟ้านครหลวงเขตบางบัวทอง

๓๘/๒ หมู่ ๑๐ ถ.บางกรวย-ไทรน้อย อ.บางใหญ่ นนทบุรี ๑๑๑๔๐ โทร. ๐-๒๘๓๔-๓๒๑๙ ๐-๒๘๓๔-๓๒๒๔

(๑๓) การไฟฟ้านครหลวงเขตบางกะปิ

๘๘ ถ.รามคาแหง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ๑๐๒๕๐ โทร. ๐-๒๗๒๕-๕๒๑๙ ๐-๒๗๒๕-๕๒๒๔

(๑๔) การไฟฟ้านครหลวงเขตสมุทรปราการ

๓๘๖ ถ.สุขุมวิท อ.เมือง สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ โทร. ๐-๒๗๙๑-๕๒๑๙ ๐-๒๗๙๑-๕๒๒๔

(๑๕) การไฟฟ้านครหลวงเขตพางพลี

๗๐/๑ หมู่ ๑ ถ.กิ่งแก้ว อ.บางพลี สมุทรปราการ ๑๐๕๔๐ โทร. ๐-๒๗๖๙-๕๒๑๙ ๐-๒๗๖๙-๕๒๒๔

(๑๖) การไฟฟ้านครหลวงเขตมีนบุรี

๒๔ หมู่ ๑๓ ถ.สุวินทวงศ์ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๕๑๐ โทร. ๐-๒๙๐๗-๕๒๑๙ ๐-๒๙๐๗-๕๒๒๔

(๑๗) การไฟฟ้านครหลวงเขตลาดกระบัง

๒๔ หมู่ ๑๓ ถ.สุวินทวงศ์ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๕๑๐ โทร. ๐-๒๗๙๒-๓๒๑๙ ๐-๒๗๙๒-๓๒๒๔

(๑๘) การไฟฟ้านครหลวงเขตประเวศ

๗๐/๑ หมู่ ๑ ถ.กิ่งแก้ว อ.บางพลี สมุทรปราการ ๑๐๕๔๐ โทร. ๐-๒๗๖๙-๓๒๑๙ ๐-๒๗๖๙-๓๒๒๔

๒.๒ พื้นที่/เขตของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ให้ยื่นตามสถานที่ ดังนี้

๒.๒.๑ กลุ่มบ้านอยู่อาศัย

(๑) พื้นที่บริเวณภาคเหนือ

(๑.๑) จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลาพูน ลาปาง และพะเยา

ให้ยื่น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑ (ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่)

๒๐๘ ถ.เชียงใหม่-ลาพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๐๐๐

โทรศัพท์ ๐-๕๓๒๔-๑๐๑๘ โทรสาร ๐-๕๓๓๐-๒๔๗๔ ๓

(๑.๒) จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ แพร่ กาแพงเพชร สุโขทัย ตาก พิจิตร และน่าน

ให้ยื่น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก)

๓๕๐/๙ หมู่ ๗ ถ.มิตรภาพ ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐

โทรศัพท์ ๐-๕๕๓๒-๐๐๙๗-๙๙ หรือ ๐-๕๕๓๒-๐๑๘๔-๘๘ โทรสาร ๐-๕๕๓๒-๐๑๒๐

(๑.๓) จังหวัดลพบุรี นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ สิงห์บุรี ชัยนาท และอุทัยธานี

ให้ยื่น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคเหนือ จ.ลพบุรี)

๑๓ ถ.พหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี ๑๕๐๐๐

โทรศัพท์ ๐-๓๖๔๑-๑๐๙๗ โทรสาร ๐-๓๖๔๑-๓๗๓๑

(๒) พื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(๒.๑) จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลาภู สกลนคร นครพนม ขอนแก่น เลย และบึงกาฬ

ให้ยื่น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี)

๑๒๓ หมู่ ๕ บ้านหนองหัวหมู ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐

โทรศัพท์ ๐-๔๒๒๒-๒๖๖๖ หรือ ๐-๔๒๒๒-๑๑๘๘ หรือ ๐-๔๒๒๒-๑๑๙๙ โทรสาร ๐-๔๒๒๔-๖๓๐๖

(๒.๒) จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร อานาจเจริญ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ กาฬสินธุ์มหาสารคาม และมุกดาหาร

ให้ยื่น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี)

๑๙๕ หมู่ ๗ ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

โทรศัพท์ ๐-๔๕๒๔-๒๔๓๔-๖ หรือ ๐-๔๕๒๘-๕๕๗๒-๔

โทรสาร ๐-๔๕๒๕-๕๔๑๙

(๒.๓) จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ และบุรีรัมย์

ให้ยื่น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา)

๓ หมู่ ๒ ถ.มิตรภาพ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐

โทรศัพท์ ๐-๔๔๒๑-๔๓๓๔-๕ หรือ ๐-๔๔๒๑-๔๓๓๗-๘

โทรสาร ๐-๔๔๒๑-๔๓๔๐ ๔

 

(๓) พื้นที่บริเวณภาคกลาง

(๓.๑) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สระบุรี อ่างทอง ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว

ให้ยื่น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑ (ภาคกลาง จ.พระนครศรีอยุธยา)

๔๖ หมู่ ๖ ถ.สายเอเชีย ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๓๕๒๔-๑๑๔๒ โทรสาร ๐-๓๕๓๒-๓๘๖๘

(๓.๒) จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และฉะเชิงเทรา

ให้ยื่น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคกลาง จ.ชลบุรี)

๔๗/๑ หมู่ ๓ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐

โทรศัพท์ ๐-๓๘๔๕-๕๐๘๖ หรือ ๐-๓๘๔๕-๕๑๔๗ หรือ ๐-๓๘๔๕-๕๑๖๗ โทรสาร ๐-๓๘๔๖-๗๖๘๖

(๓.๓.) จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร และ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ให้ยื่น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคกลาง จ.นครปฐม)

๙/๑ หมู่ ๑ ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ๗๓๑๒๐

โทรศัพท์ ๐-๓๔๓๓-๙๑๔๐-๕ โทรสาร ๐-๓๔๓๓-๙๑๕๐

(๔) พื้นที่บริเวณภาคใต้

(๔.๑) จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี (ยกเว้น อ.บ้านโป่ง) สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง

ให้ยื่น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑ (ภาคใต้ จ.เพชรบุรี)

๘๖ หมู่ ๕ ถ.เพชรบุรี-หาดเจ้าสาราญ ต.โพไร่หวาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี ๗๖๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๓๒๕๙-๘๕๓๕-๔๓ หรือ ๐-๓๒๔๑-๕๔๔๙-๕๑

โทรสาร ๐-๓๒๔๑-๕๔๙๐

(๔.๒) จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ตรัง กระบี่ และพังงา

ให้ยื่น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช)

๑๖๗ หมู่ ๕ ถ.สายเอเชีย ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๗๕๓๗-๘๔๓๐-๗ โทรสาร ๐-๗๕๓๗-๘๔๒๙

(๔.๓) จังหวัดยะลา ปัตตานี สงขลา นราธิวาส พัทลุง และสตูล

ให้ยื่น ณฝ่ายปฏิบัติการเครือข่าย ๓ (ภาคใต้ จ. สงขลา)

๒๑๖ ม. ๙  ถนนสายเอเชีย  ต. บ้านพรุ อง หาดใหญ่ จ. สงขลา ๙๐๒๕๐  โทร ๐๗๔ ๒๑๖ ๖๐๔ -๒๕ โทรสาร ๐๗๔ ๒๑๖ ๖๑๖