วัตถุประสงค์ของโครงการโซลาร์รูฟ

 

  1. รับสมัครเจ้าของอาคารทุกประเภท (หรืออาคารเช่า) ให้ลงทุนติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านที่อยู่อาศัย
  • จำนวน100 ระบบ              ภายในปี พ.ศ. 2556
  • จำนวน1,000 ระบบ           ภายในปี พ.ศ. 2557
  • จำนวน 2,000 ระบบ        ภายในปี พ.ศ. 2558
  1. ประสานงานและยื่นเอกสารแบบคำขอจำหน่ายไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  2. สำรวจ  ออกแบบและติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์
  3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบประโยชน์ของการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิ
  4. มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง