วัตถุประสงค์ของมาตรการ VSPP ของกระทรวงพลังงาน

  1. ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทุกรูปแบบ
  2. ส่งเสริมการใช้ทัพยากรในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ลดการพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชิงพาณิชย์
  4. ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  5. การกระจายโอกาสไปยังพื้นที่ห่างไกลให้มีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า