มาตรการรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์ของกระทรวงพลังงานด้วยราคาพิเศษ

ดาวน์โหลด (Update Feb 2015)

/upload/files/2015-Reg & Announce Solar Roof FiT 6_85 (77 pages).pdf

ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (สำหรับการรับซื้อไฟฟ้าให้ครบ 100 เมกะวัตต์) พ.ศ. 2557

และ

ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ประเภทบ้านอยู่อาศัย  (สำหรับการรับซื้อไฟฟ้าให้ครบ 100 เมกะวัตต์)