ประโยชน์ด้านต่างๆ ของการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน

ประโยชน์โดยตรงต่อเจ้าของอาคาร

 • ในกรณีที่ใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้ในอาคารของตนเอง  ช่วยลดค่าใช้จ่าย
 • ในกรณีที่ขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าในราคาพิเศษ เป็นการสร้างรายได้พิเศษให้แก่เจ้าของอาคาร อย่างคุ้มค่า  (ในการติดตั้งและขายในปี 2556 จะขายได้ในราคา 6.96 บาทต่อหน่วย  ขนาดไม่เกิน 10 กิโลวัตต์บนหลังคาบ้านที่อยู่อาศัย)
 • แผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาช่วยบังแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบหลังคา ช่วยลดความร้อนหลังคา ลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ประหยัดค่าไฟฟ้า
 • ช่วยปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้กับสมาชิกในบ้าน และกับสังคม

 

ประโยชน์ต่อสังคม ประเทศ โลก

 • เป็นการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียน มีไม่สิ้นสุด  ทดแทนการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิล
 • เป็นการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ไม่มีมลภาวะในขณะกำลังผลิตไฟฟ้า  ช่วยลดภาวะโลกร้อน
 • ช่วย Cut Peak ในเวลากลางวัน
 • เป็นการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายไปในภูมิภาคต่างๆ ช่วยลดการก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้า ลดการสูญเสียไฟฟ้าในระบบสายส่ง
 • เป็นการผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ซึ่งได้มาฟรี ช่วยลดความสิ้นเปลืองทางเศรษฐกิจ
 • ทำให้ชุมชนน่าอยู่ขึ้น
 • ชะลอการก่อสร้างโรงไฟฟ้าฟอสซิล น้ำ นิวเคลียร์  ลดความขัดแย้งในสังคม
 • สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศชาติ
 • ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน และแก้ปัญหาพลังงานให้กับประเทศไทย