ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากเจ้าของบ้าน VSPP

roof-sale-pay