งวดการชำระเงินค่าระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

  • งวดที่ 1   จำนวน 30%                           เมื่อลงนามในสัญญาหรือใบสั่งซื้อระบบโซลาร์รูฟ (after sign contract)
  • งวดที่ 2  จำนวน 60%                            เมื่อได้รับวัสดุอุปกรณ์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์จัดส่งถึงบ้าน (after move in)
  • งวดที่ 3 จำนวน 10%                             เมื่อติดตั้งระบบโซลาร์รูฟแล้วเสร็จ  (after installation)