คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าโครงการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์

1.เป็นเจ้าของอาคาร หรือ ได้รับการยินยอมจากผู้ที่เป็นเจ้าของอาคาร หรือมีสัญญาเช่า ทั้งนี้ อาคารนั้นจะต้องไม่เคยติดตั้งแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltyaic Panel) มาก่อน

2.กรณีที่ผู้ประสงค์จะขายไฟฟ้าเป็นนิติบุคคล จะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ระบุในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคลให้ดำเนินการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

3.ไม่เป็นกระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาล หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

4.อาคารที่ติดตั้งแผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltica Panel) ต้องมีเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า meter) ซื้อไฟฟ้าอยู่แล้ว คามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มประเภทอาคารตามข้อ 1 และอาคารดังกล่าวจะต้องไม่เป็นหน่วยงานตามข้อ 2.3