ความเข้มของพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย และพลังงานไฟฟ้าที่

รายงานผลการวัดความเข้มรังสีแสงอาทิตย์ซึ่งรายงานโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ใน พ.ศ. 2552 พบว่าค่าเฉลี่ยของค่าความเข้มแสงอาทิตย์ต่อตารางเมตรต่อวันของจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทยสูงทุกจังหวัด โดยมีค่าระหว่าง 4.5-5.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตรต่อวัน (4.5-5.5 kWh/sq.m./day)
ในประเทศไทย เมื่อนำแผงเซลล์แสงอาทิตย์มาตากแดด บางฤดูกาลผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มาก บางฤดูกาลผลิตพลังงานไฟฟ้าได้น้อย
ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 1 กิโลวัตต์ จะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 3.5-4.0 หน่วยต่อกิโลวัตต์ต่อวัน (3.5-4.0 kWh/kWp/day) มากน้อย ขึ้นกับฤดูกาล