การขออนุญาตจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กรณีบ้านที่อยู่อาศัย
1. ไม่ต้องยื่นขอ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง. 4 แล้ว (ไม่เกิน 1,000 kWp)
2. ไม่ต้องยื่นขอ ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร อ. 1 แล้ว (พื้นที่ติดตั้งแผงไม่เกิน 160 ตารางเมตร นน. เฉลี่ยไม่เกิน 20 กก. ต่อ ตารางเมตร) แต่ให้ยื่นรายการคำนวณความแข็งแรงของโครงสร้างหลังคา ลงนามรับรองโดยวิศวกร โยธา และยื่นแจ้งเพื่อทราบที่ สนง. โยธา ท้องถิ่น
3. ยื่นแบบแจ้งประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต ที่ สกพ.