โซลาร์รูฟ

โซลาร์รูฟ (2556-2558)

โดยทั่วไป โซลาร์รูฟ หมายถึง ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังบ้านที่อยู่อาศัยและอาคารต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขายไฟฟ้าที่ผลิตได้ในราคาพิเศษ (FiT) หรือใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เองภายในบ้านหรืออาคารของตนเอง เป็นการประหยัดและลดค่าไฟฟ้า

คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กระทรวงพลังงานจัดทำโครงการโซลาร์รูฟ โดยรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซลาร์รูฟในราคาพิเศษไม่เกิน 200 เมกะวัตต์ โดยมีราคา และช่วงเวลาการสมัครดังนี้

กรณีสมัครเข้าโครงการปลายปี 2556

บ้าน  ขนาดไม่เกิน 10 kWp            FiT  6.96 บาท/kWh   25 ปี  (ต้องขายไฟฟ้าก่อน 30 มิย 58)

อาคารธุรกิจ ขนาด 10-250 kWp      FiT  6.55 บาท/kWh   25 ปี  (ต้องขายไฟฟ้าก่อน 30 มิย 58)

อาคารธุรกิจขนาด 250-1,000 kWp   FiT   6.16 บาท/kWh  25 ปี  (ต้องขายไฟฟ้าก่อน 30 มิย 58)

กรณีสมัครเข้าโครงการ 9 กพ – 30 มิย 2558

บ้าน  ขนาดไม่เกิน 10 kWp            FiT  6.85 บาท/kWh   25 ปี  (ต้องขายไฟฟ้าก่อน 31 ธค 58)

บริษัท ไทยโซลาร์ฟิวเจอร์ ก่อตั้งขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์หลัก คือ การให้บริการออกแบบ ติดตั้งและพัฒนาโซลาร์รูฟให้มีการใช้งานให้แพร่หลายมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  โดยพยายามประชาสัมพันธ์และผลักดันให้ประชาชนคนไทย ทั้งระดับครอบครัว  ระดับองค์กร หน่วยงาน บริษัท โรงงาน สถาบันการศึกษา วัด หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ มีส่วนร่วมในการติดตั้งใช้งานโซลาร์รูฟให้ได้จำนวนเป็นหมื่น เป็นแสนชุดภายใน 10 ปีข้างหน้า (2552-2562) พยายามผลักดันให้ประชาชนไม่เป็นเพียงผู้ใช้ไฟฟ้า แต่จะเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่เป็นแหล่งพลังงานสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้งานได้ยาวนาน