โซลาร์รูฟขนาด 7 กิโลวัตต์ บนหลังคาบ้าน ศ. ดร. สุนทร บุญญาธิการ หมู่บ้านสาริน

      ปิดความเห็น บน โซลาร์รูฟขนาด 7 กิโลวัตต์ บนหลังคาบ้าน ศ. ดร. สุนทร บุญญาธิการ หมู่บ้านสาริน

 

01-solarhome2

 

ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน ขนาด 7 กิโลวัตต์
วัน/เดือน/ปี ที่ทำการติดตั้ง : 2006
สถานที่ติดตั้ง : หมู่บ้านสาริน ถนนรังสิตนครนายก คลอง 5 จังหวัดปทุมธานี
รายละเอียดระบบฯ : เป็นบ้านที่ออกแบบและก่อสร้างโดย ศ. ดร. สุนทร บุญญาธิการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาบัย เป็นบ้านประหยัดพลังงาน และมีแผงเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้า